رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

ابوذر سورنی


هیات علمی
  • 031-33913411
شماره اتاق : 360
شهرزاد ابوالحسنی
ورودی ۱۴۰۱

دانشجو, کارشناسی ارشد
مرضیه امینی


دانشجو, کارشناسی ارشد
قربان ایمانی


دانشجو, کارشناسی ارشد
فاطمه بیگی
ورودی ۱۴۰۱

دانشجو, کارشناسی ارشد
فرزانه تجفی
ورودی ۱۴۰۱

دانشجو, کارشناسی ارشد
زهرا حسن پور


دانشجو, کارشناسی ارشد
مریم رضوانی
ورودی ۱۴۰۱

دانشجو, کارشناسی ارشد
محمد رفیعی


دانشجو, کارشناسی ارشد
نوشین شهباز


دانشجو, کارشناسی ارشد
فاطمه قربانی


دانشجو, کارشناسی ارشد
محمد مهدی گل چینی


دانشجو, کارشناسی ارشد
مهدیه مرتضوی
ورودی ۱۴۰۱

دانشجو, کارشناسی ارشد
زهرا مهرعلیزاده


دانشجو, کارشناسی ارشد
رضا ابوالقاسمی


فارغ التحصیل, دکترا
معصومه احمدی


دکترا, فرصت مطالعاتی, فارغ التحصیل
امیر محمد اکرمی


فارغ التحصیل, کارشناسی ارشد
خسرو بالی لاشکی


دکترا, فرصت مطالعاتی, فارغ التحصیل
محمد حسین پاکدل


فارغ التحصیل, کارشناسی ارشد
سمیرا دهقانی


فارغ التحصیل, کارشناسی ارشد
پرنیان کریم زاده


فارغ التحصیل, کارشناسی ارشد
فاطمه محمدی


فارغ التحصیل, کارشناسی ارشد
سپهر مرآتیان


فارغ التحصیل, کارشناسی ارشد

تحت نظارت وف بومی