رفتن به محتوای اصلی
x

ترنسکریپتوم موسیر (Allium hirtifolium)

Level begin

موسیر یکی از گیاهان اندمیک ایران متعقلق به جنس Allium است که از ارزش دارویی و غذایی زیادی برخوردار می باشد. تا کنون مطالعات بسیار اندکی در خصوص شناسایی ژن ها و مسیرهای متابولیکی موجود در گیاه صورت گرفته است. در این مطالعه سعی داریم تا با استفاده از تکنولوژی RNA-Seq مسیرها و ژن های کلیدی از قبیل Allinase را در این گیاه شناسایی و ارتباط ژنتیکی آن را با دیگر گونه های این جنس از قبیل پیاز و سیر مورد بررسی قرار دهیم.

تحت نظارت وف بومی