رفتن به محتوای اصلی
x

آنالیز شبکه هم بیانی ترانسکریپتوم لوبیا

Level begin

آنالیز شبکه هم بیانی ترانسکریپتوم لوبیا به منظور شناسایی ماژول ها و ژن های هاب درگیر در مقاومت به کنه تار عنکبوتی

تحت نظارت وف بومی