رفتن به محتوای اصلی
x

WGD در گونه های جنس Ferula

Level begin

Ferula یکی از مهمترین جنس های گیاهی اندمیک ایران است که ارزش دارویی و اقتصادی بالایی برخوردار است. با این وجود اطلاعاتی در خصوص ارتباط گونه ها، اندازه ژنوم و پدیده WGD در دسترس نمی باشد. در این مطالعه از اطلاعات ترنسکریپتومی گونه های جنس Ferula به منظور بررسی WGD استفاده خواهد. ننتایج این بررسی به درک بیشتر روابط فیلوژنتیکی گونه ها و شناسایی تغییرات ژنومی در طول تاریخ کمک خواهد .

تحت نظارت وف بومی